Facebook


Videoteka


Wiki


Apie mus  
Titulinis » Apie mus » Klubas » Klubo nuostatai    
 
 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ŽYGEIVIŲ KLUBO "ĄŽUOLAS" NUOSTATAI
I. BENDRIEJI NUOSTATAI 1.1. Kauno technologijos universiteto (toliau KTU) žygeivių klubas "Ąžuolas" (toliau - klubas) yra savanoriška, nesiekianti pelno, nepolitinė, visuomeninė KTU studentų organizacija. 1.2. Oficialus organizacijos pavadinimas – „Kauno technologijos universiteto žygeivių klubas „Ąžuolas“. 1.3. Savo veikloje klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės norminiais aktais, KTU Statutu, KTU vardo ir/ar logotipo naudojimo tvarkos aprašu, KTU Studentų organizacijų veiklos aprašu ir šiais nuostatais. 1.4. Organizacijos simbolika: II. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2.1. Klubo tikslai. 2.1.1. Klubo veiklos tikslai yra: 1) Populiarinti turizmą. 2)Burti į klubą akademinį jaunimą. 3) Skatinti norą pažinti kultūrą ir gamtą. 2.1.2. Klubas organizuoja įvairaus sudėtingumo turistinius žygius ir dalyvauja keliautojų sąjungos narių organizuojamuose renginiuose, žygiuose ir kitoje su tuo susijusioje veikloje (sportinėje, kraštotyrinėje, folklorinėje ir pan.). 2.1.3. Žygiai organizuojami tiek savo krašte, tiek svetur. 2.2. Klubo uždaviniai 2.2.1. Rengti įvairaus sudėtingumo žygius (kalnų, speleo, vandens turizmo) ir dalyvauti juose 2.2.2. Organizuoti KTU keliautojų sąskrydžius 2.2.3. Dalyvauti ir periodiškai organizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų keliautojų sąskrydžius. 2.2.4. Dalyvauti Lietuvos Keliautojų sąjungos organizuojamuose renginiuose (sąskrydžiuose, varžybose, turiadose ir pan.). 2.2.5. Dalyvauti kultūriniuose renginiuose. III. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 3.1. Tikrieji klubo nariai: esami ir buvę KTU studentai, tačiau klubo nariu gali tapti bet kas, kam nesvetimos klubo idėjos ir siekiai. Klubo nariu galima tapti: užsiregistravus klube ir sudalyvavus bent keliuose klubo organizuotuose žygiuose. 3.2. Buvę aktyvūs klubo nariai, baigę universitetą, tarybos sprendimu tampa garbės nariais. 3.3. Klubo nariai turi teisę: 3.3.1. Nustatyta tvarka nemokamai naudotis klubo turimu inventoriumi, technika ir patalpomis su klubo veikla susijusiuose renginiuose. 3.3.2. Organizuoti įvairaus sudėtingumo žygius. 3.3.3. Atstovauti klubą bei KTU įvairiuose renginiuose. 3.3.4. Teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti, gauti informaciją apie klubo veiklą. 3.4. Klubo nariai privalo: 3.4.1. Mokėti, kai to reikalauja klubo finansiniai poreikiai, nustatyto dydžio nario mokestį. 3.4.2. Dalyvauti klubo veikloje. 3.4.3. Laikytis klubo nuostatų. 3.4.4. Vykdyti klubo valdymo organų sprendimus. 3.4.5. Saugoti ir tikslingai naudoti klubo inventorių. 3.5. Į klubą nauji nariai kviečiami spalio bei balandžio mėn. IV. VALDYMAS 4.1. Aukščiausiasis vykdomasis ir atstovaujantis klubo organas yra klubo taryba, renkama klubo narių vienerių metų laikotarpiui. 4.2. Klubo taryba yra įgaliota ir įpareigota atstovauti ir tvarkyti klubo reikalus: 4.2.1. Vadovauti klubo veiklai. 4.2.2. Rengti įvairius klubo renginius. 4.2.3. Sudaryti klubo veiklai reikalingas komisijas, pavesti klubo nariams atlikti tam tikrus darbus. 4.2.4. Priimti sprendimus klubo finansinės veiklos klausimais. 4.3. Klubo tarybą sudaro. 4.3.1. Vadas vadovauja tarybai, atstovauja klubą įvairiose įstaigose ir organizacijose, atlieka visus su tuo susijusius veiksmus, įgalioja kitus tarybos narius atstovauti klubą. 4.3.2. Sandėlininkas atsako už inventoriaus priežiūrą ir tvarkymą bei ūkinę veiklą. 4.3.3. Finansininkas tvarko klubo finansinę veiklą. 4.3.4. Metraštininkas renka klubo statistinius duomenis ir rašo metraštį. 4.3.5. Sportininkas atsako už klubo dalyvavimą sportiniuose renginiuose: varžybose, sąskrydžiuose ir treniruotėse. 4.3.6. Kraštotyrininkas tvarko kraštotyrinės medžiagos bibliografiją, žemėlapių fondą, organizuoja vakarones. 4.4. Klubo vadu gali būti renkamas tik asmuo, turintis gintarą (gintaras - tai apdovanojimas, teikiamas asmeniui už aktyvią veiklą klube arba nuopelnus, jei taip nusprendžia kiti klubo nariai, turintys gintarus). 4.5. Tarybos susirinkimuose gali dalyvauti bei balso teisę turi ir kiti klubo nariai. 4.6. Nauja taryba renkama 2 mėnesių laikotarpiu po rudeninio naujokų priėmimo. Naują tarybą renka visi klubo nariai. 4.7. Visus klube kilusius ginčus sprendžia vadas. Jo žodis - lemiamas. 4.8. Kam įteikti gintarus, sprendžia visi klubo nariai, turintys gintarus. 4.9. Klubo susirinkimai šaukiami reguliariai kartą per savaitę. Klubo susirinkimas turi teisę teikti tarybai pasiūlymus dėl klubo veiklos gerinimo. 4.10. Klubo susirinkimuose balso teisę turi visi teisėti klubo nariai. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja bent pusė klubo narių. 4.11. Išimtinei susirinkimo kompetencijai priklauso: 4.11.1. Priimti, papildyti ir keisti nuostatus Universitete nustatyta tvarka. 4.11.2. Rinkti klubo tarybą ir vadą vienerių metų laikotarpiui. 4.11.3. Rinkti vieneriems metams klubo revizorių. 4.11.4. Išklausyti klubo tarybos ir kitų klubo organų ar narių pranešimus, ataskaitas ir pareikšti dėl jų savo nuomonę. 4.11.5. Nustatyti, kai to reikalauja klubo finansiniai poreikiai, nario mokesčio dydį. 4.11.6. Tvirtinti klubo padalinių statutus bei klubo etikos kodeksą. 4.11.7. Išimtiniai sprendimai laikomi galiojančiais, jei balsavime dalyvauja 2/3 klubo narių ir už spendimą balsuoja daugiau nei pusė susirinkime dalyvaujančių klubo narių. V. LĖŠOS IR TURTAS 5.1. Klubo lėšas sudaro: 5.1.1. Fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai klubui perduotas turtas ir lėšos labdara, dovanos. 5.1.2. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos (paaukotos) ar programoms vykdyti skirtos lėšos. 5.1.3. Klubo narių ar veikloje dalyvaujančių asmenų mokestis. 5.1.4. KTU skirtos lėšos. 5.1.5. Kitos lėšos vidaus ar užsienio valiuta bei turtas, įgyti nepažeidžiant įstatymų. 5.2. Klubo lėšos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka naudojamos klubo renginiams bei projektams finansuoti, veiklai reikalingo inventoriaus įsigijimui ir išlaikymui, klubo svečių priėmimo išlaidų padengimui bei kitai šių nuostatų numatytai veiklai finansuoti. Klubo lėšas administruoja KTU SA. 5.3. Lėšomis ir turtu disponuoja klubo taryba savo įgaliojimų ribose. Apie lėšų panaudojimą taryba atsiskaito klubo susirinkimui. VI. KLUBO VEIKLOS KONTROLĖ 6.1. Klubo ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja klubo susirinkime vienerių metų laikotarpiui išrinktas klubo revizorius ir Universiteto finansų tarnybos atstovas. 6.2. Klubo revizorius turi teisę gauti informaciją visais klubo veiklos klausimais. 6.3. Finansinės ir kitos klubo veiklos revizija atliekama privalomai vieną kartą per metus, o pagal tarybos ar narių susirinkimo pavedimus - papildomai. Revizijos išvadas klubo revizorius pateikia klubo narių susirinkimui. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 7.1. Šiuos įstatus keičia klubo susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. 7.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja, įregistravus juos teisės aktų nustatyta tvarka. 7.3. Klubas gali būti pertvarkomas arba likviduojamas (ar reorganizuojamas): 7.3.1. Klubo susirinkimo sprendimu, 2/3 narių balsų dauguma arba teismo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 7.3.2. KTU SA parlamentui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą. 7.4. Nutarus nutraukti klubo veiklą, klubo taryba kartu su Universiteto administracija sudaro likvidacinę komisiją, kuri įvertina klubo turimas lėšas bei įsigytą turtą ir pateikia išvadas visuotiniam klubo susirinkimui spręsti apie tolimesnį jų panaudojimą ir paskirstymą. 7.5. Sprendimas tvirtinamas KTU SA parlamente.

Į viršų